REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ULOTOO.PL

 Regulamin dla użytkowników 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego ulotoo.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Ulotoo Limited, z siedzibą w: Szkocji, 101 Rose Street South Lane, Edinburgh, Midlothian, Scotland EH2 3JG, zarejestrowana w Companies House pod numerem: SC582112, zwana dalej Usługodawcą.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: info@ulotoo.com oraz za pośrednictwem formularza kontaktowo znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej ulotoo.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy lub też Usługodawca posiada uprawnienie do posługiwania się nimi, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 5. Usługodawca, zgodnie z charakterem Serwisu, zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie ulotoo.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Reklamodawca - podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy i niedziałający na jego zlecenie, prezentujący w Serwisie swoje Reklamy, oraz korzystający z innych Usług, na zasadach odrębnie uzgodnionych z Usługodawcą;

Reklama - stały element graficzny, słowno-graficzny, tekstowy lub inny zgodny ze specyfiką i funkcjonalnościami Serwisu, stworzony i umieszczony w Serwisie przez Reklamodawcę;

Wynagrodzenie - określona zgodnie z informacjami w Serwisie, kwota należna Użytkownikowi za korzystanie z Usługi Zarabiaj na reklamie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin - niniejszy dokument.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwości otrzymywania Wynagrodzenia w ramach Usługi Zarabiaj na reklamie, założenia Konta, przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 2. Usługi świadczone w Serwisie, na podstawie niniejszego Regulaminu są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono w Serwisie inaczej.

 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

   1. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,

   2. Świadczenie Usługi Newsletter,

   3. Udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,

   4. Założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,

   5. Korzystanie z Usługi Zarabiaj na reklamie.

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 2. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

 3. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

 4. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.

 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

 8. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi Serwisu korzystanie z Usługi Zarabiaj na reklamie oraz uzyskiwania Wynagrodzenia.

 9. Usługa Zarabiaj na reklamie zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu na zasadach wskazanych w pkt. V.

 10. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, Usługodawca może rozwiązać z Użytkownikiem Umowę o świadczenie Usług, o których mowa powyżej, w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń przesłanym na adres e-mail Użytkownika podany w ramach Konta lub dokonać blokady Konta Użytkownika do momentu zaprzestania naruszeń i wyjaśnienia.

 11. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Konta oraz zakończeniem udziału w Usłudze Zarabiaj na reklamie. Naliczone a niewypłacone Wynagrodzenie zostaje przekazane Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami pkt. V, przy czym nie stosuje się ograniczenia dotyczącego kwoty minimalnej podlegającej wypłacie.

 12. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 13. Celem Usługi Zarabiaj na reklamie jest umożliwienie Użytkownikom uzyskania Wynagrodzenia, w związku z czym prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje.

 

V. USŁUGA ZARABIAJ NA REKLAMIE  

 1. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może za pośrednictwem Serwisu korzystać z Usługi Zarabiaj na reklamie.

 2. Warunkiem korzystania z Usługi Zarabiaj na reklamie jest posiadanie rachunku bankowego lub rachunku bieżącego w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 3. W ramach Usługi Zarabiaj na reklamie Użytkownik może uzyskać prawo do Wynagrodzenia, w wysokości wskazanej w Serwisie.

 4. Użytkownik w celu nabycia prawa do Wynagrodzenia musi wykonać określoną czynność uprawniającą go do Wynagrodzenia, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie. Na czynność uprawniającą do nabycia Wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim składa się obejrzenie wybranej z prezentowanych w Serwisie Reklam oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi lub wykonanie innego zadania związanego z treścią Reklamy, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie.  

 5. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Zarabiaj na reklamie, Użytkownik wybiera korzystając z funkcjonalności dostępnych w Serwisie rozpoczyna oglądanie dowolnej Reklamy prezentowanej w Serwisie.

 6. Umowa o świadczenie Usługi Zarabiaj na reklamie jest zawarta na czas nieokreślony, do momentu jej rozwiązania na zasadach wskazany w ppkt. poniżej.

 7. Zarówno Usługodawca jak i Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Zarabiaj na reklamie, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy bądź na adres podany przez Użytkownika w ramach Konta przed jego upływem. Naliczone a niewypłacone Wynagrodzenie zostaje przekazane Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami pkt. V, przy czym nie stosuje się ograniczenia dotyczącego kwoty minimalnej podlegającej wypłacie.

 8. W celu dokonania wypłaty Użytkownik musi być zalogowany do Konta oraz zgłosić wniosek o wypłatę środków za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Koncie.

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wypłaty Wynagrodzenia, w oparciu o dane dostępne w ramach Konta, po zgromadzeniu na swoim Koncie minimalnej kwoty uprawniającej do wypłaty, w wysokości 20 zł netto.

 10. Użytkownik może dysponować środkami zgromadzonymi na swoim Koncie jedynie poprzez wypłatę.

 11. Usługodawca rozpatrzy wniosek w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wniosku. Usługodawca może odmówić wypłaty Wynagrodzenia, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie złamania niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika.

 12. Wynagrodzenie należne Użytkownikowi jest wypłacane po pozytywnej weryfikacji wniosku Użytkownika, o którym mowa w ppkt. 8 powyżej. Za dzień wypłaty Wynagrodzenia uznaje się dzień zlecenia zapłaty przez Usługodawcę.

 13. Wynagrodzenie jest dochodem Użytkownika oraz kosztem Usługodawcy, w związku z czym Użytkownik może być zobowiązany do uiszczania opłat, podatków czy innych należności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 14. Historia wypłat Wynagrodzenia jest dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się do Konta.

 15. Płatność następuje na numer rachunku bankowego wskazany przez Użytkownika.

 16. Użytkownik nie może przenosić prawa do Wynagrodzenia na osoby trzecie.

 17. Niedozwolone jest stosowanie urządzeń lub programów, które powodują nieuzasadnione naliczanie Wynagrodzenia, jak również wszelkich automatycznych (nie będących efektem świadomego działania Użytkownika) form odpowiedzi na pytania lub inne zadania związane z Reklamą oraz wszelkich innych form automatycznego generowania Wynagrodzenia.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Zabronione jest stosowanie urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

 4. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 5. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

 6. Użytkownik  oświadcza, że posiada wszelkie prawa do treści umieszczanych w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta.

 7. Zakazane jest dodawanie przez Użytkownika w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta informacji i innych treści, które zawierają postanowienia czy elementy zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane przez Użytkownika w szczególności nie mogą:

 1. naruszać godności ludzkiej;

 2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

 3. zawierać treści pornograficznych;

 4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

 5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

 6. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

 1. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika w przypadku, gdy ich brzmienie, cel, charakter lub istota jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i jego publiczne udostępnianie,  w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści i zdjęcia zamieszczone w ramach Profilu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. 9 i 10, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.  

 5. Użytkownik zarejestrowany powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

 6. Użytkownik zarejestrowany poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

 7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 8. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

 2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

IX.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Ulotoo Limited, 101 Rose Street South Lane, Edinburgh, Midlothian, Szkocja EH2 3JG, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@ulotoo.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 2. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom polskim, właściwym dla miejsca siedziby Usługodawcy.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: info@ulotoo.com w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.

 9. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 8 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

 

 

 Regulamin dla reklamodawców 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług dla Reklamodawców drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego ulotoo.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Ulotoo Limited, z siedzibą w: Szkocji, 101 Rose Street South Lane, Edinburgh, Midlothian, Scotland EH2 3JG, zarejestrowana w Companies House pod numerem: SC582112 zwaną dalej ,,Usługodawcą”.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: info@ulotoo.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej ulotoo.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługodawca.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu ulotoo.pl, dostępnego na stronie Serwisu, (dalej również jako ,,Regulamin Serwisu”/,,Regulamin dla Reklamobiorców”), a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

 5. Świadczenie dodatkowych Usług, w tym Usług odpłatnych mogą regulować odrębne regulaminy lub umowy. 

 1. DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu ulotoo.pl natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Konto Reklamodawcy/Konto - przydzielona danemu Reklamodawcy część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych czynności w Serwisie;

Reklamodawca – będący Przedsiębiorcą w rozumieniu 43[1] Kodeksu cywilnego Użytkownik, który rozpoczął współpracę z Usługodawcą na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

 

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Reklamodawcy w Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Umowa - umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Reklamodawcą;

Regulamin/Regulamin dla Reklamodawców – niniejszy dokument.

 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Reklamodawcom rozpoczęcie współpracy za pośrednictwem Serwisu, w zakresie której Reklamodawca będzie umieszczał w Serwisie Usługodawcy przygotowane przez niego Reklamy swoich produktów i usług, w formach i na zasadach wskazanych w Serwisie oraz niniejszym Regulaminie.

 2. Reklamodawca może w ramach Serwisu umieszczać również Reklamy produktów lub usług podmiotów trzecich w przypadku uzyskania stosownego upoważnienia do działania w imieniu takich podmiotów we wskazanym zakresie.

 3. Warunkiem korzystania przez Reklamodawcę z Usług Serwisu jest Rejestracja i posiadanie aktywnego Konta Reklamodawcy w Serwisie.

 4. Dostęp do Konta uwierzytelniany jest za pomocą indywidualnego identyfikatora i hasła ustalonego w toku Rejestracji.

 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Reklamodawca powinien  podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej.

 6. Wszelkich czynności w ramach Serwisu mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Reklamodawcy.

 7. Dany Reklamodawca może posiadać tylko jedno Konto.

 8. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów Konta oraz funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Reklamodawcę działalności, która naruszałaby jakikolwiek interes Usługodawcy.

 9. Reklamodawca nie może korzystać z Konta oraz udostępnionych w nim funkcjonalności i pozostałych zasobów Serwisu w sposób naruszający prawo, dobre obyczaje czy prawa i dobra osobiste osób trzecich.

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Reklamodawcę danych dostępowych do Konta.

 11. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, Reklamodawca jest obowiązany do niezwłocznego ich zaktualizowania poprzez edycje za pomocą narzędzi dostępnych w ramach Konta.

 12. Usługodawca może odmówić Reklamodawcy zawarcia Umowy, w tym Rejestracji Konta bez podania przyczyny.

 13. Usługodawca może zobowiązać Reklamodawcę do przesłania drogą elektroniczną kopii dokumentów, w szczególności poświadczających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, lub prowadzenia działalności w określonej branży, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Reklamodawcę działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Reklamodawcy o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.

 15. Usługodawca może uzgodnić z Reklamodawcą indywidualne zasady świadczenia Usług.

 1. REKLAMY

 1. W ramach Serwisu, Usługodawca udostępnia zarejestrowanemu Reklamodawcy możliwość odpłatnego dodania i prezentowania Użytkownikom Serwisu swoich Reklam (dalej jako ,,Usługa Dodaj Reklamę”/,,Dodaj Reklamę”).

 2. W celu świadczenia Usługi Dodaj Reklamę, Reklamodawca zamieszcza z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu dodaje i konfiguruje gotową Reklamę, w tym dodaje pytania do Reklamy, które zostaną zadane Reklamobiorcy po obejrzeniu Reklamy.

 3. Szczegółowe wymogi, w tym w szczególności techniczne dotyczące Reklam prezentowane są w Serwisie, przy czym dodawana przez Reklamodawcę Reklama:

  1. nie powinna przekraczać 20mb,

  2. treści prezentowane w zdjęciu lub innym obrazie nie powinny zawierać więcej niż 1500 znaków (wraz ze spacjami),

  3. materiał video nie powinien być dłuższy niż 180 sekund,

  4. powinna być w jednym z formatów spośród: .jpg, .gif, .png, .mp4.

 4. Reklamodawca oświadcza, iż posiada wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do treści umieszczanych w Serwisie, w tym treści niezbędnych do realizacji Umowy świadczenia jego Usług, a także, że wykorzystanie tych treści nie będzie naruszało praw osób trzecich.  

 5. Reklamodawca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z  prawem udzielania sublicencji na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, filmów, logotypów, layatów, haseł, oznaczeń oraz znaków towarowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w celu realizacji Umowy poprzez udostępnienie infrastruktury Serwisu umożliwiającej prezentowanie Użytkownikom Serwisu Reklam, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

   1. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,

   2. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub  rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

   3. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,

   4. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,

   5. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,

   6. publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),

   7. wprowadzania do obrotu,

   8. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,

   9. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.

 1. Reklamodawca w momencie zawarcia Umowy zapewnia, że tylko on dysponuje prawami autorskimi do utworów o których mowa w ust. 1, że nie zostaną prze niego naruszone prawa osób trzecich, że nie jest on obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji Usługodawcy, o której mowa powyżej oraz ich wykorzystania jako Reklamy w Serwisie.

 2. Reklamodawca udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.

 3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.

 4. Reklamodawca odpowiada w pełnym zakresie ze przygotowane przez niego Reklamy, pytania oraz  wszelkie treści dostarczone do Serwisu.

 5. Dodawana przez Reklamodawcę Reklama, pytania oraz inne treści umieszczane przez Reklamodawcę w Serwisie nie mogą zawierać treści zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów czy stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim  nie mogą w szczególności:

  1. naruszać godności ludzkiej;

  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

  3. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

  4. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

  5. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

  6. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

  7. promować systemu sprzedaży lawinowej;

  8. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

  9. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

 1. Reklamodawca jest zobowiązany do stosowania wytycznych dotyczących Reklam, grafiki, zdjęć, kompozycji i haseł reklamowych wskazanych w Serwisie. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących treści o których mowa w zdaniu poprzednim, Reklamodawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy.

 1. PŁATNOŚCI  

 1. Usługodawcy przysługuje od Reklamodawcy wynagrodzenie za wskazane w Serwisie Usługi odpłatne, w wysokości wskazanej w Serwisie. W szczególności Usługodawcy przysługuje Wynagrodzenie za każde wyświetlenie przez Użytkownika Serwisu dodanej przez Reklamodawcę Reklamy w Serwisie (dalej jako ,,Płatność za Wyświetlenie”/,,Płatność”).

 2. Reklamodawca korzystając z funkcjonalności Serwisu dodać zestaw zawierający co najmniej  1 (jedno) pytanie dotyczące bezpośrednio treści prezentowanej w Reklamie, które będą Użytkownikowi zadane po Wyświetleniu Reklamy. Pytania, o których mowa w zdaniu poprzednim mają dotyczyć bezpośrednio treści prezentowanej w Reklamie i zawierać od 2 (dwóch) do 4 (czterech) wariantów odpowiedzi, wśród których wyłącznie 1 (jedna) odpowiedź ma być odpowiedzią poprawną i zgodną ze stanem faktycznym w prezentowanej Reklamie. Reklamodawca może dodać dowolną ilość pytań.

 3. Za Wyświetlenie Reklamy powodujące obciążenie Reklamodawcy Płatnością, w zależności od ustaleń Reklamodawcy z Usługodawcą uznaje się wyświetlenie przez dowolnego Użytkownika Serwisu, Reklamy oraz udzielenia poprawnej odpowiedzi na 1 (jedno) losowo wybrane pytanie dodane do Reklamy przez Reklamodawcę, o których mowa w ppkt. 2 powyżej,  (dalej jako ,,Wyświetlenie Reklamy” lub ,,Wyświetlenie”).

 4. Płatność jest należna Usługodawcy w momencie dokonania Wyświetlenia, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej.

 5. Reklamodawca może korzystając z funkcjonalności Serwisu dodać zestaw pytań dotyczących bezpośrednio treści prezentowanej w Reklamie, które będą Użytkownikom zadane po Wyświetleniu Reklamy.

 6. Płatność za Wyświetlenie polega na zakupie przez Reklamodawcę pakietów Wyświetleń (dalej również jako: ,,Pakiety Wyświetleń”), które pokrywają Płatność za Wyświetlenie oraz inne odpłatne Usługi świadczone dla Reklamodawców w Serwisie, w wysokości wskazanej w Serwisie.

 7. Reklamodawca może dokonać zamówienia Pakietów Wyświetleń w Serwisie, korzystając z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do jego Konta. W tym celu Reklamodawca kieruje się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.

 8. Pakiet Wyświetleń jest widoczny jako aktywny w Koncie Reklamodawcy po zaksięgowaniu na koncie Usługodawcy płatności za jego zamówienie.

 9. Pakiet Wyświetleń i poszczególne Wyświetlenia w jego ramach nie mają określonego terminu ważności.

 10. Usługodawca na stronach Serwisu informuje Reklamodawcę o koszcie poszczególnych Pakietów Wyświetleń.

 11. Pakiety Wyświetleń oraz poszczególne Wyświetlenia nie podlegają wymianie na gotówkę ani wypłacie, z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu. Dostępne w Pakiecie Wyświetlenia są zaliczane wyłącznie na koszt Usługi (Płatność za Wyświetlenie) i automatycznie pomniejszają Pakiet Wyświetleń, w momencie powstania należności, z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu.

 12. Usługodawca prowadzi ewidencje Wyświetleń powodujących naliczenie Płatności danemu Reklamodawcy. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim są dostępne dla Reklamodawcy pod zalogowaniu się do Konta.

 13. W przypadku gdy Reklamodawca nie ma żadnego Pakietu Wyświetleń lub gdy w Pakiecie nie pozostało już żadne Wyświetlenie, Usługodawca dokonuje zawieszenia świadczenia Usługi Wyświetlania Reklamy lub Reklam Reklamodawcy do momentu uzupełnienia Pakietu.

 14. Usługodawca może uzgodnić z Reklamodawcą indywidualne zasady dokonywania Płatności.

 15. Faktury VAT obejmująca wszelkie opłaty dokonywane przez Reklamodawcę na rzecz Usługodawcy będą dostarczana Reklamodawcy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Konta, na co Reklamodawca wyraża zgodę.

 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach świadczenie Usług z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Zarówno Reklamodawca jak i Usługodawca może rozwiązać Umowę, o świadczenie Usług dla Reklamodawcy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca kieruje do Reklamodawcy odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem wiadomości e-mail a podany w jego Koncie adres e-mail.  Reklamodawca przesyła Usługodawcy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim na podany w pkt. I niniejszego Regulaminu adres e-mail.

 1. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług świadczonych dla Reklamodawców, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie takich Usług w trybie natychmiastowym, w tym w szczególności zaprzestania Wyświetlania Reklamy Usługodawcy, zawieszenia lub usunięcia Konta Reklamodawcy, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Reklamodawcę danych, jak również w przypadku:

   1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Reklamodawca narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,

   2. gdy działania lub zaniechania Reklamodawcy wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą lub mogą szkodzić Usługodawcy,

   3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Reklamodawcy lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Reklamodawcy,

   4. w przypadku zaległości w jakiejkolwiek płatności należnej Usługodawcy od Reklamodawcy.

 2. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług dla Reklamodawców, o którym mowa w niniejszym Punkcie, płatność za niewykorzystane przez Reklamodawcę w dniu rozwiązania Umowy Wyświetlenia z Pakietu, ulega zwrotowi.

 3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do ilości niewykorzystanych Wyświetleń z zamówionych Pakietów, jednak nie wyższej od 50%.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Usługodawca nie gwarantuje Reklamodawcy określonej czy minimalnej ilości Wyświetleń Reklamy czy Wyświetlania Reklam określonym Użytkownikom lub Użytkownikom konkretnej kategorii czy posiadających określone cechy.

 3. Reklamodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość dodawanej przez niego w Serwisie Reklamy oraz innych treści umieszczanych przez niego w Serwisie.

 4. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa czy dobrych obyczajów. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Reklamodawcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Reklamodawcy.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Reklamodawcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo.

 6. Usługodawca odpowiada względem Reklamodawcy z tytułu wyrządzonej mu szkody wyłącznie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Reklamodawcy ograniczona jest do wysokości 500 (pięćset) złotych.

 7. Reklamodawca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści zamieszczone przez niego w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Reklamy, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań Reklamodawcy złożonych w stosunku do Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, Reklamodawca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

 8. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Reklamodawcy odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 1. POUFNOŚĆ

Reklamodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą Umową, także po jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia Reklamodawcę jedynie pisemna zgoda Usługodawcy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez Usługodawcę lub podmioty przez niego upoważnione.

 1. REKLAMACJE

 1. Reklamodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach w Serwisie, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania, jak również kwestii rozliczeń w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a w przypadku gdy reklamacja dotyczy rozliczeń, w terminie 14 dni od dnia naliczenia przez Usługodawcę danaej Płatności.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Usługodawcy wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: info@ulotoo.pl.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Reklamodawcy, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Reklamodawcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 2. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 5. Reklamodawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: info@ulotoo.pl.

 6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Reklamodawca zaakceptował nowy Regulamin w całości.

 7. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten liczony jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Reklamodawcy o braku akceptacji Regulaminu.